Meteen naar de inhoud

ALGEMENE VOORWAARDEN DE BIOMECHANIEKER

Algemene voorwaarden voor de fietsservices van de Biomechanieker, een eenmanszaak naar Nederlands recht, gevestigd te Blicksteijn 2, 3218 AA Heenvliet, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63265974 (hierna “Biomechanieker”). Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ARTIKEL 1 DEFINITIES

“Klant”: betekent elke natuurlijke persoon die Biomechanieker gebruikt of gebruik wil maken van de diensten van Biomechanieker.

“Dienst”: betekent de fietsservices aangeboden door Biomechanieker, bestaande uit een complete fietsmeting, fietsmeting voor kinderen, controle fietsmeting, advies fietsmeting, afstelling stadsfiets of e-bike, fietsmeting op locatie.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en elke koopovereenkomst van een Dienst tussen Biomechanieker en een Klant aan wie Biomechanieker deze voorwaarden heeft verklaard, voor zover deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door de partijen zijn afgewezen.

2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Biomechanieker waar voor de uitvoering hiervan Biomechanieker derden dient te betrekken.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN / PRIJZEN

1. Alle prijzen, aanbiedingen, deals etc. van Biomechanieker zijn zonder verborgen kosten.

2. Alle aanbiedingen van Biomechanieker hebben een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij de aanbieding een andere termijn voor acceptatie vermeld. Een aanbieding vervalt indien de dienst waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd is niet meer beschikbaar.

3. Een afspraak wordt gemaakt op de volgende manier: de Klant heeft een afspraak gemaakt met Biomechanieker en Biomechanieker heeft deze afspraak bevestigd.

4. Een overeenkomst komt tot stand door het versturen van een opdrachtbevestiging aan de Klant per e-mail naar het e-mailadres van de klant.

5. Klant en Biomechanieker komen uitdrukkelijk overeen dat door het gebruik van elektronische vormen van communicatie een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 en aan 2.4 van deze voorwaarden is voldaan of zodra er een overeenkomst is in op een andere manier.

6. De klant betaalt de prijs die Biomechanieker hem heeft medegedeeld in de bevestiging in overeenstemming met artikel 2.4 van deze voorwaarden. Kennelijke fouten in de prijzen, zoals voor de hand liggende onjuistheden, kunnen ook worden gecorrigeerd door Biomechanieker nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.

7. Alle aanbiedingen op de Biomechanieker website zijn vrijblijvend. Biomechanieker behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid, prijswijzigingen en / of typefouten zijn voorbehouden.

ARTIKEL 4 LEVERINGSVOORWAARDEN

1. De door Biomechanieker gemaakte afspraken zijn altijd onder voorbehoud en kunnen gewijzigd door Biomechanieker tot vierentwintig (24) uur van tevoren en kan nimmer worden beschouwd als een fatale termijn.

2. Biomechanieker maakt graag tijd vrij voor de Klant om een goede service te garanderen. Daarom is het belangrijk dat de Klant Biomechanieker op de hoogte stelt van het niet bijwonen van een afspraak minimaal 24 uur van tevoren via info@debiomechanieker.nl. Als de klant zonder kennisgeving, minimaal 24 uur voorafgaand aan de geplande afspraak per e-mail, niet op de afspraak verschijnt is Biomechanieker verplicht voor deze gebeurtenis 1/3 van de kosten in rekening brengen wegens winstverlies. Als de klant niet kan verschijnen wegens ‘overmacht’ zal Biomechanieker hier rekening mee houden bij de beslissing de annuleringskosten in rekening brengen.

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID

1. De Dienst is louter adviserend. Aan de resultaten van een Dienst kunnen geen rechten worden ontleend. Voor medische aandoeningen en dergelijke dient de Klant contact op te nemen met een arts. Biomechanieker is niet aansprakelijk voor eventuele medische gevolgen.

2. De Dienst wordt geheel naar eigen goeddunken van de Klant uitgevoerd. Biomechanieker is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade opgelopen door de Klant of de fiets van de Klant tijdens de uitvoering van de Dienst of als gevolg van de Dienst. De Klant dient zelf, alvorens de fiets te gebruiken na een Dienst van Biomechanieker, de fiets te controleren op veiligheid; moeren en schroeven te controleren, bandendruk te meten.  

3. In alle overige gevallen is de aansprakelijkheid van Biomechanieker beperkt tot het aan hem uitgekeerde bedrag van de aansprakelijkheidsverzekeraar, voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.

4. Als de verzekering van Biomechanieker een incident niet dekt of de verzekeraar niet uitkeert, is iedere aansprakelijkheid van Biomechanieker beperkt tot maximaal € 500, – (vijfhonderd euro) per incident.

ARTIKEL 6 OVERMACHT

1. Biomechanieker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daar hinder van ondervindt, of het gevolg is van overmacht.

2. Onder overmacht wordt, afgezien van de definitie in wet en jurisprudentie, verstaan: omstandigheden die de uitvoering van Biomechanieker-verplichtingen verhinderen.

 3. Biomechanieker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid zich voordoet wat verhindert dat (verdere) uitvoering plaatsvindt na de afgesproken termijn.

ARTIKEL 7 GARANTIES

1. Indien de Dienst onvoldoende blijkt te zijn, heeft Klant recht op een eenmalige controle achteraf van de Dienst als de Klant Biomechanieker binnen één (1) maand per e-mail hiervan op de hoogte stelt.

2. Indien een product wat aangeschaft is bij Biomechanieker ondeugdelijk blijkt; incompleet, beschadigd, snel kapot is, niet lang meegaat; dient de Klant
 a) binnen 6 maanden Biomechanieker hiervan op de hoogte te stellen
 b) na 6 maanden aan te tonen dat het product niet door eigen schuld kapot is gegaan of het binnen alle redelijkheid te verwachten slijtage is.

Biomechanieker zal in beide gevallen zorgen voor vervanging van het product.

ARTIKEL 8 BETALING

1. Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen betalingstermijn en indien geen voorwaarden zijn gesteld, binnen 30 dagen na de datum van de Dienst. Na het verstrijken van deze termijn is Klant in verzuim. De Klant is vanaf het moment van verzuim een rente verschuldigd van 1% per maand.

2. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening, tenzij vooraf overeengekomen.

ARTIKEL 9 COLLECTIEKOSTEN

1. Indien de Klant in verzuim is of één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, zullen alle redelijke kosten ter verkrijging van schadevergoeding voor rekening van de Klant komen. In dat geval is de Klant in elk geval incassokosten verschuldigd zoals bepaald in het Besluit voor Buitengerechtelijke incassokosten.

2. In het geval van een gerechtelijke procedure is de Klant aansprakelijk voor alle door Biomechanieker gemaakte kosten bij het uitvoeren van deze procedures, indien en voor zover de Klant aansprakelijk is.

ARTIKEL 10 PRIVACY

1. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de persoonsgegevens vereist voor het gebruik van de Dienst. De Klant is ook verplicht om zijn persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en niet ter beschikking stellen aan onbevoegde derden. Biomechanieker hecht veel belang aan de beveiliging van de persoonsgegevens van haar gebruikers. Alle persoonlijke gegevens verzonden door een gebruiker (titel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, locaties), worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de huidige wetgeving. Biomechanieker verzamelt, bewaart en verwerkt persoonsgegevens alleen als dat nodig is voor de goede uitvoering van de Dienst.

2. Door gebruik te maken van de Dienst, stemt de Klant ermee in zijn persoonlijke gegevens te verzamelen, op te slaan en te verwerken door Biomechanieker. De klant kan dit gebruik herroepen of hiertegen bezwaar maken door een e-mail te sturen naar info@debiomechanieker.nl.

3. Klant gaat ermee akkoord dat de verzamelde data, uitgezonderd persoonsgegevens, door Biomechanieker mogen worden gebruikt voor onderzoek om de Dienst te verbeteren.

4. De Klant gaat akkoord met de verstrekking van zijn gegevens ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst of voor de uitvoering van juridische claims met betrekking tot zijn respectieve contractuele verplichtingen. Gegevens mogen alleen in een juridische omgeving aan andere partijen ter beschikking worden gesteld.